خانه سینماهای ارومیه

سینماهای ارومیه

نام سینما : ایران
ظرفیت سینما : ۷۵۰ صندلی
سال تاسیس : ۱۳۳۳
تلفن : ۰۴۴۳۲۲۲۰۰۶۰
آدرس : ارومیه، خیابان امام

نام سینما : آزادی
ظرفیت سینما : ۷۷۶ صندلی
سال تاسیس : ۱۳۳۸
تلفن : ۰۴۴۳۲۲۲۲۲۴۵
آدرس : ارومیه، خیابان خیام جنوبی

نام سینما : انقلاب
ظرفیت سینما : ۶۰۰ صندلی
سال تاسیس : ۱۳۴۲
تلفن : ۰۴۴۳۲۲۲۲۲۰۰
آدرس : ارومیه، خیابان امام