خانه دانشگاه های ارومیه

دانشگاه های ارومیه

دانشگاه ارومیه

www.urmia.ac.ir

دانشگاه صنعتی ارومیه

uut.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

iaurmia.ac.ir

دانشگاه پیام نور ارومیه

urmiapnu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

umsu.ac.ir

موسسه آموزش عالی آفاق

afagh.ac.ir

موسسه آموزش عالی علم و فن

efc.ac.ir

موسسه آموزش عالی نژند

nazhand.ac.ir

دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی

afo.ac.ir

موسسه آموزش عالی آذرآبادگان

uca.ac.ir

شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا

urmia.alzahra.ac.ir

موسسه آموزش عالی کمال ارومیه

kamal.ac.ir